Общи условия за ползване на www.testvanenagumi.com

§ 1. Контактни данни на предлагащия услугите

Услугите на www.testvanenagumi.com се предлагат от

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Как да ни намерите

Телефон: +49 (0) 511 87 98 92 80 (понеделник-петък 7-22 ч.)
Телефакс: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-Mail: info@delti.com
Интернет: www.delti.com

Информация за фирмата

Председател на надзорния съвет: Райнер Биндер [Rainer Binder]
Управителен съвет: Сюзън Дьорзел-Мюлер [Susann Dörsel-Müller], Филип фон Гролман [Philip von Grolman], Томас Лоок [Thomas Loock], Андреас Прюфер [Andreas Prüfer]
Седалище на дружеството: Хановер
Съд по регистрация: Районен съд Хановер ТР, отдел „В“ 58026
Данъчен номер: DE 812759861

§ 2 Обхват

(1) www.testvanenagumi.com е насочена към потребители, които желаят да информират себе си или трети лица в интернет за гуми . Потребителите на страницата получават безплатни мнения и оценки за автомобилни и мотоциклетни гуми.

(2) Настоящите Общи условия за ползване са валидни в последната си актуална редакция в момента на ползването (за нерегистрирани потребители) на www.testvanenagumi.com и в момента на регистрацията (за регистрирани потребители).

(3) С ползването на www.testvanenagumi.com или на предлаганите на страницата услуги потребителят декларира пълното си съгласие за използване на страницата, както и с актуалните условия за ползване.

§ 3 Собствено съдържание

Съгласно общите закони Delticom AG носи отговорност за собственото си съдържание, което в рамките на услугата е налично на www.testvanenagumi.com. Важат ограниченията на отговорността съгласно § 10 от тези Условия за ползване.

§ 4 Чуждо съдържание

(1)  Delticom AG дава възможност на потребителя да публикува определено съдържание на www.testvanenagumi.com, така че да е налично за другите потребители. Принципно тази възможност се предоставя безплатно, изключения са възможни след изрично споразумение.  Това съдържание (наричани по-нататък „Потребителско съдържание“) включва:

- Оценка на гуми

- Отзиви от потребители

- Снимки

- Видеоклипове

(2) Публикуване на потребителско съдържание не може да бъде нито оспорвано, нито принудително изискано или поискано под друга форма. Не съществува право за публикуване на потребителско съдържание.

(3) Публикуването на потребителско съдържание на www.testvanenagumi.com не представлява правно обвързващо изявление или констатация, оценка или препоръка на Delticom AG, а отразява единствено мнението на потребителите. Delticom AG не присвоява потребителско съдържание и не носи отговорност за коректността, актуалността и/или пълнотата на това съдържание.

(4)  Delticom AG не е нито задължена, нито е в състояние да проверява и контролира обстойно правомерността на потребителското съдържание. Ако Delticom AG бъде информирана за нарушения на закона и/или правонарушения, то тя ще направи всичко възможно да отстрани нарушението. Подробностите са уредени по-нататък в § 5. 

§ 5 Запазени права и предоставяне на права

(1) Публикуваната на www.testvanenagumi.com съдържание/данни (напр. продукти, марки, лога, фирмени знаци и т.н.,  информация, мнения, снимки, видеоклипове) при необходимост могат да бъдат правно защитени. 

Потребителят предоставя на Delticom AG безвъзмездно правото да съхранява качено от него съдържание, да го размножава и да го използва съгласно всички други известни до момента права за използване и експлоатация, както и да го публикува на произволни места на www.testvanenagumi.com или на други стопанисвани от нея телемедии, в т.ч. да го прави публично достъпно и да го размножава по какъвто и да е друг начин.  Той предоставя на Delticom AG правото да отдава потребителско съдържание под лиценз на свързани предприятия.

(2) По правило предоставянето на права върху потребителско съдържание е с неограничен срок. Потребителят по всяко време може да отмени даденото право, като изтрие съдържанието.

(3) Потребителят гарантира, че има неограниченото право да предостави на Delticom AG правата в горепосочения обхват. 

(4) Ако е налице съмнение, че на страницата www.testvanenagumi.com се нарушават запазени права, моля съобщете незабавно на адрес info@delti.com, за да може Delticom AG да провери случая и ако е необходимо да вземе мерки за отстраняване на нарушението. Delticom AG си запазва правото да блокира потребителско съдържание и потребителски профили и/или да ги отстрани трайно.

Извън това Delticom AG има право

- да използва съдържанието с цел онлайн реклама за собствените си услуги и за услуги на свързани с нея предприятия,

- да отдава под лиценз на трети страни правото на използване, ако и доколкото използването на съдържание върху онлайн платформи на трети страни изисква това.

§ 6 Качване на потребителско съдържание

(1) Публикуването на потребителско съдържание може да става от регистрирани и нерегистрирани потребители. 

(2) Потребителят се задължава да не публикува съдържание, което:

- нарушава права на трети страни, напр. авторски права, запазени знаци, патенти, запазени марки или услуги, права на личността, лични данни или право на собственост.

- е обидно, заплашително, принуждаващо, злепоставящо, намекващо за насилие,

- е порнографско, неподходящо за младежи, расистко, подбуждащо национална или расова вражда и омраза или по друг начин е наказуемо/незаконно,

- са невярно.

(3) Минималната възраст за качване на потребителско съдържание е 18 години.

(4) На потребителите не е разрешено да разпространяват чрез www.testvanenagumi.com реклама към други потребители или трети страни. Това се отнася също така и до поставянето на съответни препратки. Положителното представяне на продукти не се смята за реклама в този смисъл, ако отговаря на изискванията на § 6, ал. 5.

(5) Оценките на гумите (в т.ч. мнения в потребителски профили, снимки, коментари под снимки, видеоклипове) от страна на потребителя трябва да отговарят на следните изисквания.  Потребителят следва:

- да гарантира, че оценката му се отнася за точно определена гума

- да дава оценка само тогава, когато сам е ползвал оценяваната гума,  

- да посочва верни данни за гуми, техните потребителски и технически качества или други дадености/събития,  

- да не публикува съдържание срещу заплащане или срещу равностойни на парични суми предимства,

- да не дава оценка или да не поставя снимка, ако е служител, собственик или търговски партньор на производителя на оценяваната гума или ако действа по тяхна поръчение.  Същото се отнася за служители на предприятия, които са икономически свързани с производителя на оценяваната гума, както и за упълномощени лица,

- да не дава оценки на качествата, в които на преден план стои злепоставянето на производителя или на Delticom AG или които служат преимуществено на друга цел, а не за конкретна и неутрална оценка на дадена гума 

- да не поставя снимки и видеоклипове, на които могат да бъдат идентифицирани лица и за които не притежава правата,

§ 7 Защита на лични данни

(1)  Лични данни, които ползвателят предоставя чрез www.testvanenagumi.com, ще бъдат използвани в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни и с нашата актуална Декларация за защита на личните данни. Същата може да бъде видяна  тук .

(2) Забранено е разглеждането, запаметяването и препращането на лични данни на други потребители с цел, различна от определената за ползването на услугите на страницата. Принципно потребителите следва да третират поверително известни или станали им известни лични данни, доколкото същите не са публикувани от правоимащия.

§ 8 Освобождаване от отговорност

Потребителят се задължава да освободи Delticom AG от отговорност за всички претенции на трети страни, включително за съразмерни или законово определени разходи за правна защита, които се основават на виновно нарушаване на потребителските задължения или на гаранцията.  Потребителят ще подкрепя Delticom AG при отхвърлянето на такива претенции, най-вече като предостави всякаква информация, необходима за защитата.

§ 9 Регистрация

(1) Всички потребители имат възможност по всяко време безплатно да създадат свой потребителски профил (регистрация).

(2) За да се регистрира на www.testvanenagumi.com потребителят трябва да е навършил 18 години.  

(3) Регистрирайки се, всеки потребител се задължава да предостави верни и пълни данни и да не нарушава права на трети страни.  Нарушаване правата на трети страни е налице най-вече тогава, когато лична информация или други данни на трети страни се използват без тяхното съгласие, напр. име или електронна поща. Не е допустимо многократно регистриране.  Регистрираните потребители могат по всяко време да поискат промяна, респ. актуализация на своите регистрационни данни.

(4) Регистрираните потребители носят отговорност за поверителното използване на предоставената им или на предоставената от тях информация за достъп (особено  парола). Всеки регистриран потребител се задължава незабавно да информира Delticom AG в случай на загуба или неправомерно използване на неговите данни за достъп. Delticom AG има право да блокира достъпа до потребителския профил на www.testvanenagumi.com, ако е налице съмнение, че паролата се използва от неоправомощени трети лица, като потребителят ще бъде информиран за това.

(5) В случай на нарушения на настоящите условия за ползване Delticom AG може да изтрие съдържание и информация, публикувани от потребителя или по друг начин свързани с него. Освен това Delticom AG може да блокира временно или постоянно потребителя от използване услугите на страницата.

(6)  Освен това, по силата на закона, при виновно нарушение на настоящите условия за ползване потребителят носи отговорност пред Delticom AG за обезщетяване на всички възникнали от това преки и косвени щети, в т.ч. и на имуществени щети.  Запазва се правото за всички останали претенции.

(7) Потребителският профил може да бъде изтрит по всяко време и без спазване на срок, като за целта трябва да се изпрати имейл на Delticom AG.

(8)  Delticom AG си запазва правото да заличи регистрацията със срок на предизвестие две седмици, без да посочва причини.  (6) Правото на прекратяване без предизвестие поради важна причина остава незасегнато. За важна причина се смята най-вече нарушаване на задълженията, посочени в настоящите Условия за ползване.

(9) В случай на прекратяване или на приключване на договора по друг начин, Delticom AG има право да блокира или изтрие качени от потребителя съдържание.  Не съществува задължение за ползване или блокиране.

§ 10 Гаранция/Отговорност на Delticom AG

(1) Delticom AG не поема гаранция за пълнотата, актуалността, точността, правомерността или друго качество на информацията, предоставена на страницата www.testvanenagumi.com. Delticom AG предлага тази информация с цел ориентиране на потребителя. Delticom AG не гарантира, че потребителите са действителните правоимащи на публикуваното потребителско съдържание.

(2) Освен това Delticom AG не поема гаранция, че предоставеното на www.testvanenagumi.com съдържание не съдържа вируси или други качества, които могат да имат вредно или разрушително действие. Потребителят носи лична отговорност за защитата на своите устройства при обработката на данни.

(3) В случаи на договорни или извъндоговорни претенции Delticom AG носи отговорност само за вреди, причинени от умишлени действия или груба небрежност, както и за вреди, произтичащи от нарушения поради леко нехайство на такива задължения, които позволяват надлежното изпълнение на договора, съществуващ със съответния потребител, и за изпълнението на които договорният партньор може да (кардинални задължения).  В последния случай отговорността е ограничена до щетите, които могат да се предвидят при сключването на договора.  Горепосочените ограничения на отговорността не важат при увреждане на живота, тялото и здравето, в обхвата на германския Закон за отговорността по отношение на продуктите, както и в случай на поемане на изрични гаранции.

§ 11 Предоставяне на интернет страницата

(1) Delticom AG не гарантира непрекъсната възможност за ползване или достъп до предложенията на страницата www.testvanenagumi.com, следователно не поема гаранция и най-вече не носи отговорност за забавяния, прекъсвания или липса на достъп поради технически причини.

(2)  Delticom AG си запазва правото, без предизвестие да прави промени, допълнения или да изтрива предоставената информация, както и да блокира изцяло или частично www.testvanenagumi.com, да я променя, допълва, изтрива или временно или постоянно да преустанови публикуването на съдържание.

(3) Забранява се всеки опит за нарушаване на правилното функциониране на www.testvanenagumi.com, напр. чрез опит за заобикаляне на функциите за сигурност, чрез извършване на промени в компютърни системи, сървъри, рутери или други уреди, свързани с интернет, чрез опит за непозволен достъп до същите или за нарушаване по какъвто и да е начин на работата на тези системи/ уреди.

(4) Delticom не носи отговорност за загуба на данни.

§ 12. Приложимо право, юрисдикция и други

(1) Ако в Общите търговски условия не е предвидено друго, Delticom може да изпраща на потребителя декларации по имейл, факс или по пощата.  Delticom може също така да изпраща декларации на регистриран потребител посредством съобщение в личната пощенска кутия, създадена на www.testvanenagumi.com.

(2) Юрисдикцията е според седалището на Delticom AG, Хановер.

(3) Приложимо е германското право, като се изключват международното частно право и търговското право на ООН.

§ 13 Клауза за делимост

Ако дадено условие от това споразумение е изцяло или частично недействително или в по-късен момент изгуби правното си действие, това няма да засегне валидността на останалите условия. На мястото на недействителното условие важат законовите разпоредби.