Декларация за защита на данни

I. Общи положения 

1. Информация за събирането на лични данни

По-нататък ще Ви информираме за събирането на лични данни при използване на нашата уеб страница. Лични данни са всички онези, които се отнасят лично до Вас, напр. име, адрес, електронна поща, потребителско поведение.

Носещ отговорност съгл. чл. 4, ал. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е Delticom AG, Брюлщрасе 11, D-30169 Хановер, Германия, телефон: 49(0)511-87989280, имейл: testvanenagumi@delti.com, уеб страница: www.testvanenagumi.com (по-нататък „Носещ отговорност“, виж също нашите Данни за издателя). Нашите референти по въпроси за защита на данните ще намерите на адрес datenschutz@delti.com или на пощенския ни адрес с допълнение „Референт по въпросите за защита на данните“.

Ползването на функциите на нашата интернет страница по принцип е възможно и без обработка на лични данни. Във връзка с предоставените ни по технически начин (лични) данни, моля, имайте предвид изложеното по-долу. В случай че за отделни функции на продукта, който предлагаме, ние прибягваме до услугите на наети от нас изпълнители или желаем да използваме Вашите данни с рекламни цели, по-нататък в текста ще Ви информираме подробно как става това. В заключение ще посочим и определените критерии за периода на съхранение на данните.

 2. Цели и правно основание на обработката на данни

Ако не е описано или конкретизирано нещо друго, с дейността си по обработка на данните ние преследваме собствени търговски цели.

При обработката на данни ние използваме различни правни основания.

 • Ако ни дадете съгласието си за определени процеси по обработка на личните данни, то правното основание е чл. 6 I, буква. a) от ОРЗД (наричано по-нататък в текста само „Съгласие“).
 • Ако обработката на лични данни е необходима за сключване или изпълнение на договор, в който (евентуална) страна по договора е субектът на данни, напр. ако Вие се регистрирате за тази услуга (платформа за оценка) и обработката на данни е необходима за изпълнението на услугата, то правното основание е чл. 6 I, буква б) от ОРЗД (наричано по-нататък в текста само „Изпълнение на договора“).
 • Ако обработката на лични данни е необходима за изпълнението на правно задължение, напр. за изпълнение на данъчни задължения за архивиране, то правното основание е чл. 6 I, буква в) от ОРЗД.
 • Ако обработката на лични данни е необходима за защита на субекта на данни или на друго физическо лице, напр. ако посетител на някой от нашите складове се нарани и неговите данни трябва да бъдат предадени на лекар и/или болнично заведение, то правното основание е чл. 6 I, буква г) от ОРЗД.
 • Обработката на лични данни може да бъде допустима съгл. чл. 6 I, буква е) от ОРЗД, ако е необходима за гарантиране на легитимен интерес на нашата фирма или на трета страна, доколкото не надделяват интересите, основните права и основните свободи на субекта на данни (наричан по-нататък само „легитимен интерес“). За свой основен легитимен интерес ние смятаме изпълнението на нашата търговска дейност в полза на гарантирането на работните места на нашите служители, както и за благото на нашите съдружници. Това се припокрива с описаните от европейското законодателство легитимни интереси на фирми и предприятия. Такъв легитимен интерес може да е налице, ако например субектът на данни и фирмата имат клиентски взаимоотношения (Основание 47, изречение 2 от ОРЗД) или се обработват лични данни за целите на директна реклама.
 • Ако без съгласието им ние изпращаме рекламни материали за подобни собствени продукти по електронната поща на регистрирани потребители, които при регистрацията си са ни предоставили своя имейл адрес и при събирането на данните сме упоменали тази възможност за използването им, както и правото за отказ по всяко време от използването на тези данни, без за това да възникнат други разходи, освен тези за изпращането на отказа според основните тарифи, тогава се позоваваме на § 7, ал. 3 UWG (Закон срещу нелоялната конкуренция).

 3. Вашите права

Вие можете да предявите пред нас следните права по отношение на засягащите Ви лични данни:

 • право на информация,
 • право на корекция или заличаване на данните,
 • право на ограничена обработка,
 • право на отказ от обработката,
 • право на прехвърляне на данните.

Освен това Вие имате право да подадете жалба пред надзорен орган за защита на данните относно обработката на Вашите лични данни от нас. Вашите права са уредени в Глава 3 на ОРЗД. Компетентната институция за защита на данните е Референтът по въпросите на защита на личните данни на Федерална провинция Долна Саксония, Принценщрасе 5, 30159 Хановер, https://www.lfd.niedersachsen.de.

 4. Възражение или отказ от обработката на Вашите данни

Ако сте дали съгласие за обработката на Вашите данни, Вие можете по всяко време да го оттеглите. Това оттегляне ще се отрази върху допустимостта на обработката на Вашите данни, след като го изразите пред нас.

Ако при обработката на Вашите лични данни ние сме се позовали на преценката на интерес, Вие можете да подадете възражение срещу тази обработка. Такъв е случаят, когато обработката не е необходима за изпълнението на договор с Вас, което ние представяме по-нататък с описанието на функциите. Когато упражнявате правото си на такова възражение, ние молим да ни посочите причините, поради които не трябва да обработваме личните Ви данни както досега. В случай на обосновано възражение от Ваша страна ние ще проверим ситуацията и/или ще преустановим, съотв. променим обработката на данните или ще Ви изложим нашите защитими основания, поради които ще продължим да обработваме данните.

Разбира се, Вие по всяко време можете да подадете възражение срещу обработката на Вашите лични данни за целите на рекламата и на анализа на данни. Ако желаете да подадете възражение срещу обработката за рекламни цели, можете да ни пишете на посочения в точка 1 адрес.

 5. Получатели и категории на получатели на Вашите лични данни

Информацията за нашите клиенти е важна за нас и ни помага да оптимизираме нашето предлагане. Ние препредаваме информацията, която получаваме, единствено в следния описан обхват на трети страни:

Свързани фирми Delticom препредава лични данни (и потребителски данни) за целите на извършване на поръчка към свързани фирми и техните дъщерни фирми.
Тези фирми или са предмет на настоящата декларация за защита на данните, или следват предписания, които предлагат поне толкова защита, колкото настоящата декларация за защита на данните.

Доставчици на услуги: Ние възлагаме на други фирми и отделни лица изпълнението на задачи за нас. Примери са освен всички други доставка на пакети, изпращане на писма или имейли, извършване на плащания (кредитна карта, директен дебит и покупка с фактура), поддържане на нашите списъци с клиенти, анализ на нашите бази данни, рекламни мерки, както и обслужване на клиенти. Тези доставчици на услуги имат достъп до лична информация, от която имат нужда за изпълнение на своите задачи. Въпреки това те не могат да ги използват за други цели. Освен това те са задължени да третират информацията съгласно настоящата Декларация за защита на данните, както и съгласно съответните закони за защита на данните.

Доставчици на услуги извън ЕС/ЕИП: Ние не можем да изключим, че нашите подизпълнители ще използват други доставчици на услуги в трети страни. Ние задължаваме всички доставчици на услуги съгл. чл. 28, ал. 4 от ОРЗД да спазват достатъчни и подходящи гаранции по смисъла на чл. 44 и следв. от ОРЗД (препредаване на данни в трети страни).

Периодично имате възможност да вземете участие в една анкета и да ни дадете разрешението да препредаваме Вашите данни за маркетингови акции на трети страни. Само ако Вие ни потвърдите активно тази опция, ние ще предадем Вашите данни на избрани наши партньори или ще изпратим оферти по поръчка на други фирми. Ако това се случи, тази фирма не получава нито Вашето име, нито Вашия адрес или друга идентифицираща лична информация. Анкетата и разрешението за препредаване на Вашите данни на трети страни за маркетингови цели не са свързани помежду си. Това означава, че можете да попълните нашата маркетинг анкета, без да ни дадете съгласие за препредаване на Вашите данни, респ. и обратното, ако искате това. Правното основание е чл. 6, ал.1, буква a) от ОРЗД („Съгласие“).

Защита на Delticom и трети страни: Ние даваме информация за клиентски профили и лични данни за клиенти, когато сме задължени за това от закона или когато такова предаване е необходимо, за да приложим нашите Общи търговски условия или други споразумения, или за да запазим нашите права, както и правата на нашите клиенти и на съответните трети лица. Това включва обмен на данни с фирми, които са специализирани в предотвратяване и минимизиране на злоупотребите и измамите с кредитни карти. Изрично се изяснява, че във връзка с това не се извършва предаване на данните на тези фирми за икономическа употреба, която е в противоречие с настоящата декларация за защита на данните.

Доброволно препредаване на данни След успешно завършена оценка Вие имате възможност доброволно да вземете участие в маркетинг анкета, за да можем да подобрим още повече нашето обслужване за Вас.
Пример: Изпращане на бюлетин до фирми, с които си сътрудничим. Правното основание е чл. 6, ал.1, буква a) от ОРЗД („Съгласие“).

 6. Критерии за съхранение на лични данни

Ние обработваме лични данни съгласно посочените в настоящата декларация правни основания и съхраняваме лични данни. Ако по обичайни причини данните вече не са необходими за сключване или изпълнение на договор, те биват заличавани съгласно съответния законов срок за съхранение. Така например съгласно § 257 от Търговския закон или § 147 от Наредбата за местни данъци и такси съществуват задължения за съхранение на данни по данъчни или търговско-правни причини за 6, съотв. 10 години.

Лични данни, които са събрани и показани в рамките на отчет за тест, се съхраняват дотогава, докато Вие не изтриете теста, не подадете възражение срещу използването на данните или ние не преустановим услугата си. Ако отчетите за тест представляват предмет на правен спор (напр. жалба, нарушения срещу конкурентното право или промишлени запазени права – наказателно-правна тежест), Вашите съобщения и други данни ще бъдат съхранявани за времетраенето на правния спор и в съответствие със законовите срокове за давност за още три години след това, смятано от началото на следващата календарна година. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

Ако отговаряме на различни въпроси без текущо договорно отношение, ние съхраняваме тази комуникация за три години в съответствие със законовите срокове за давност, ако не се налага да бъдат спазвани горепосочените срокове за съхранение съгласно данъчното и търговското право. Съхранението за период от три години става за гарантиране на нашия легитимен интерес за правна защита от какъвто и да е вид срещу предявени претенции въз основа на нашата информация. Правното основание за това е чл. 6, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

 7. Бюлетин

Ние Ви предлагаме възможността да се абонирате за нашия безплатен бюлетин на адрес https://www.testvanenagumi.com/web/pages/newsletter. Ние изпращаме бюлетина само ако Вие сте ни дали съгласието си за това или ако е налице законово разрешение.

За да попречим на неправомерното абониране на имейл адреси за нашия бюлетин, ние използваме т.нар. метод Double-Opt-In. При него след абониране Вие получавате потвърдителен имейл. Процесът по регистрацията се протоколира, за да можем да изпълним нашите правни задължения за доказване.

Ако не желаете да получавате бюлетина, по всяко време можете да се обърнете към нас на адрес https://www.testvanenagumi.com/web/pages/newsletter, да използвате Формуляра за контакт или да ни изпратите имейл на testvanenagumi@delti.com, за да Ви отпишем. В бъдеще можете да настроите това по съответния начин съвсем лесно посредством Вашия потребителски профил „Моят профил“.

Правно основание за обработката на данни, в случай че сте дали съгласие, е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква a) от ОРЗД. Ако няма съгласие, правното основание е § 7, ал. 3 от Закона срещу нелоялната конкуренция.

 8. Промяна на Декларацията за защита на данни

В бъдеще е възможно поради законови и/или организационно-фирмени причини в кратък срок да се наложат промени или актуализации на нашата Декларация за защита на данните. Моля, имайте предвид винаги последната редакция на Декларацията ни за защита на данните.

 II. Обработка на данни при отделните видове ползване

 1. Събиране на лични данни при посещение на нашата уеб страница

При използване на уеб страницата само за информативни цели, тоест когато не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разглеждате нашата уеб страница, ние събираме следните данни, които са ни технически необходими, за да Ви показваме страницата си и да гарантираме стабилността и сигурността:

 • IP адрес
 • Дата и час на запитването
 • Разлика в часовата зона по Гринуич (GMT)
 • Извикано съдържание (конкретна страница)
 • Статус на достъпа/HTTP код на статуса
 • Пренесено количество данни
 • Уеб страница, от която идва запитването
 • Браузър
 • Операционна система и съответен интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра.

Допълнително освен гореизброените данни по време на използването на нашата страница във Вашия компютър се запаметяват „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки по обем текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск посредством браузъра, който използвате; чрез тях към изпращача на „бисквитките“ (в случая към нас) се изпраща определена информация. „Бисквитките“ не могат да инсталират програми или да пренасят вируси върху Вашия компютър. Те служат най-общо за това, да направим предлагането си чрез интернет по-лесно за ползване и по-ефективно. Правно основание за обработката на данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

 2. Осъществяване на контакт

Когато осъществявате контакт с нас чрез електронна поща или формуляр за контакт, ние запаметяваме посочените от Вас данни (Вашия имейл-адрес, евентуално името Ви и телефонния Ви номер), за да можем да отговорим на въпросите Ви. Събраните във връзка с това данни ние изтриваме, след като вече не е необходимо съхраняването им или ограничаваме обработката им, в случай че съществуват законови задължения за съхранение.

Ако сте регистриран потребител при нас и имате напр. въпроси или оплаквания, свързани с нашите услуги (платформа за оценка), то правното основание за обработката на данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД („Изпълнение на договора“). Ако не сте наш клиент, то правното основание е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

 3. Други функции и предложения на нашата уеб страница

Освен чисто информативното ползване на нашата уеб страница, ние предлагаме и различни услуги, които при интерес може да ползвате. За целта по правило трябва да посочите допълнителни лични данни, които ние използваме за извършване на съответната услуга и за които важат упоменатите вече принципи за обработка на данни.

За обработката на Вашите данни ние ползваме отчасти и външни доставчици на услуги. Те са грижливо подбрани от нас, ние сме им възложили това изпълнение и те са обвързани с нашите указания.

Освен това ние можем да предоставим Вашите лични данни на трети страни, ако съвместно с наши партньори предлагаме участие в разпродажби, лотарийни игри, сключване на договори или подобни услуги. По-подробна информация относно това ще получите при посочване на Вашите лични данни или в описанието на съответното предложение.

Ако нашите доставчици на услуги или партньори са със седалище в държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), то в описанието на предложението ние ще Ви информираме за последствията от това обстоятелство.

 4. Използване на „бисквитки“

Тази интернет страница използва следните видове „бисквитки“, чийто обхват и начин на функциониране са обяснени по-долу:

Транзитните „бисквитки“ се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях спадат най-вече сесийните (временни) „бисквитки“. Те запаметяват така наречен сесиен ID, посредством който различни запитвания от Вашия браузър могат да бъдат причислени към общата сесия. Чрез тях Вашият компютър може да бъде разпознат, когато се върнете отново на нашата интернет страница. Сесийните „бисквитки“ се изтриват, когато излезете от профила си или затворите браузъра.

Постоянните (проследяващи) „бисквитки“ се изтриват автоматично след зададен период, който може да бъде различен за съответната „бисквитка“. Вие можете по всяко време да изтриете „бисквитките“ от настройките на Вашия браузър.

Вие можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър в съответствие с Вашите желания и напр. да откажете да приемате „бисквитки“, получени от външен (трети) сайт или изобщо всички видове „бисквитки“. Напомняме Ви, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате всички функции на тази уеб страница.

Освен това ние използваме „бисквитки“, за да Ви идентифицираме при следващи посещения, ако имате акаунт при нас, или да оценим ефикасността на маркетингови мерки, напр. ако ни посещавате чрез уеб страница на специален партньор или чрез специална реклама. Тези „бисквитки“ се запаметяват до 30 дни.

Използваните „флаш бисквитки“ не се запаметяват от Вашия браузър, а от Вашия флаш плъгин. Ние използваме освен това HTML5 storage objects, които се запаметяват върху Вашето крайно устройство. Тези обекти запаметяват необходимите данни независимо от използвания браузър и нямат автоматична дата на трайност. Ако не желаете обработка на „флаш бисквитки“, трябва да инсталирате съответен Add-On, който за Mozilla Firefox може да се намери на адрес: https://addons.mozilla.org/de/firefox/ или за Google Chrome на https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Вие можете да попречите на използването на HTML5 storage objects, като настроите Вашия браузър от „Лични настройки“. Освен това ние препоръчваме редовно да изтривате ръчно Вашите „бисквитки“ и проследяването на браузъра.

5. Използване на потребителски профили в Testvanenagumi (Управление на Вашите отчети за направени тестове)

Вие доброволно можете да създадете потребителски профил. По този начин наред с другите функции, ще можете да променяте също Вашите отчети за направени тестове, да добавяте Вашите данни за контакт към отчета или сами да изтривате отчети за направени тестове. Освен това ще можете да запаметите кореспонденцията си с Делтиком.

Ако желаете да се регистрирате за потребителски профил, ние ще запаметим потребителското име, Вашия имейл адрес, Вашето име, избраната от Вас парола, която трябва да отговаря на нашите стандарти за сигурност, Вашия пощенски код и страната, в която живеете. Формата за регистрация е с предварителна настройка, която при публикуване на отчет за тест не позволява показването на други лични данни.

Данните от последното Ви влизане в профила, включващи дата, ден и час, се показват и съхраняват дотогава, докато Вие не изтриете теста, не подадете възражение срещу използването на данните или ние не преустановим услугата си.

При създаване на профил в „Моят профил“ посочените от Вас данни се запаметяват до отказ. Всички други данни, включително Вашия потребителски профил, можете по всяко време да изтриете в потребителската секция. Правно основание за ползването е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“).

Освен това ние може да обработваме посочените от Вас данни, за да Ви информираме за други интересни продукти от нашето портфолио или да Ви изпращаме имейли с техническа информация.

 III. „Бисквитки“/Уеб анализ/Потребителски базирана онлайн реклама

1. Използване на Google Analytics

Тази интернет страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уеб страницата от Вас. Информацията, получена чрез „бисквитката“ за това, как Вие използвате тази уеб страница, по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Ако е активирана функцията за анонимизиране на IP адреса на тази уеб страница, Google предварително съкращава Вашия IP-адрес в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По възложение на собственика на тази уеб страница Google ще използва информацията, за да оцени как Вие ползвате страницата, за да изготви отчети за активността на уеб страницата и да извърши други възложени от собственика на страницата дейности, свързани с използването на страницата и на интернет.

Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес няма да бъде обединен с други данни на Google.

Вие можете да попречите на запаметяването на „бисквитки“ посредством съответната настройка на Вашия браузър; все пак Ви напомняме, че в този случай е възможно да не можете да използвате в пълна степен всички функции на тази уеб страница. Освен това Вие можете да предотвратите събирането и обработката от страна на Гугъл на създадените от „бисквитките“ данни, даващи информация за начина, по който ползвате уеб страницата (вкл. Вашия IP-адрес), като свалите и инсталирате намиращия се на следния линк плъгин за браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Тази уеб страница използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. По този начин се обработват съкратени IP адреси и е изключена възможността те да бъдат причислени към определени лица. Ако чрез събраните за Вас данни може да бъде направена връзка към Вас, то по този начин тя веднага се изключва и личните данни биват незабавно изтрити.

Ние използваме Google Analytics, за да анализираме нашата уеб страница и редовно да можем да я оптимизираме. Чрез получените статистики можем да подобрим предложенията си и да ги направим по-интересни за Вас като потребител. В случаите на изключения, в които лични данни се предават в САЩ, Google се подчини на споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правно основание за ползването на Google Analytics е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД.

Информация за третата страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, Fax: +353 (1) 436 1001. Условия за ползване: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Указания за защита на данните: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html и Декларация за защита на данни: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Тази уеб страница използва Google Analytics също така за независим от крайните устройства анализ на посетителски потоци, които излизат от един потребителски ID. Във Вашия клиентски профил в рубриката „Моите данни“, „лични данни“ Вие можете да деактивирате независещия от крайни устройства анализ на Вашето ползване.

Тази уеб страница използва Google Analytics също така за независим от крайните устройства анализ на посетителски потоци, които излизат от един потребителски ID. Във Вашия клиентски профил в рубриката „Моите данни“, „лични данни“ Вие можете да деактивирате независещия от крайни устройства анализ на Вашето ползване.

 2. Google Tag Manager

Ние използваме GTM на Google Inc. („Google“). Така могат да се управляват тагове на уеб страници чрез даден интерфейс. За целта GTM включва тагове. Макар и да не се използват „бисквитки“ или да не се събират лични данни, GTM създава тагове, които също могат да събират данни. GTM не използва тези данни. Ако в съответния домейн или „бисквитки“ е била направена деактивация, тя се запазва за всички проследяващи тагове, ако те са били включени в GTM. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“), за да можем да представим нашите услуги по възможно най-лесен за ползване начин.

Информация за третата страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Google се подчини на споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правно основание за ползването на Google Analytics е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД.

Указание за защита на данни: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. Adobe Analytics (Omniture)

Тази страница използва услугата за уеб анализ Adobe Analytics (Omniture), за да анализира използването на нашата уеб страница и да може редовно да я оптимизира. Чрез получените статистики можем да подобрим предложенията си и да ги направим по-интересни за Вас като потребител. В случаите на изключения, в които лични данни се предават в САЩ, Adobe се подчини на споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правно основание за ползването на Adobe Analytics е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД. Наш легитимен интерес е да оптимизираме услугата си чрез анализ на потребителското поведение.

С цел извършване на оценката на Вашия компютър се запаметяват „бисквитки“ (за подробности виж по-горе т. 4). Така получената информация се съхранява на сървъри, в това число и в САЩ. Ако Вие попречите на запаметяването на „бисквитки“, ние Ви напомняме, че е възможно да не можете да използвате в пълна степен всички функции на тази уеб страница. Вие можете да предотвратите запаметяването на „бисквитки“ чрез настройката на Вашия браузър, като задействате бутоните „Отписване“ на адрес http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Тази уеб страница използва Adobe Analytics (Omniture) с настройки „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ и „Obfuscate IP-Removed“, чрез които Вашият IP адрес се съкращава с последните 8 знака и се заменя с генеричен IP адрес, тоест такъв, който вече не може да бъде отнесен към Вас. По този начин е изключено проследяване към определено лице.

Информация за третата страна: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Република Ирландия; privacy@adobe.com; Указание за защита на данни: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Ние използваме услугата за уеб анализ „Optimizely" на фирма Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, САЩ, за да оптимизираме и усъвършенстваме нашите уеб предложения. За целта ние тестваме отделни страници, например за да установим най-доброто разположение на съдържания, и събираме статистически данни. За целта не се събират лични данни. Информацията за Вашето потребителско поведение на тази уеб страница се предава на Optimizely в САЩ и се съхранява там на техните сървъри. Правно основание за използването на плъгини е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД („легитимен интерес“). Наш легитимен интерес е да оптимизираме услугата си чрез анализ на потребителското поведение.

Информация за защита на данни в Optimizely ще намерите на адрес: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely се подчини на споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Вие можете да деактивирате Optimizely, следвайки линка към това упътване: https://www.optimizely.com/opt_out.